Stretchy GJG Denim

$15.00
Stretchy GJG Denim

Medium wash stretchy denim
Skinny jeans
Size 3